2010/07/13

Материјално

Filed under: — admin @ 15:00

 

 

 

 

Софтверот за материјално работење е повеќефункционална целина од 100-тина видови документи која овозможува прием на роба, дистрибуција, преработка и продажба/фактурирање. Комплетно го покрива работењето на фирми кои се занимаваат со:

 

 • Трговија на големо и мало во земјата и странство

 • Бензински станици и маркети

 • Угостителство

 • Производство

 • Услужни дејности

 

Интересите на сите нивоа од фирмата се задоволени !

 

Интереси на магационери , prodava~i , материјални книговодители

 • Брзо и лесно внесување на податоци со минимална употреба на глувче со што се зголемува ефикасноста на работењето, како и можност за работа со баркод

 • Подеднаква можност за обработка на материјали и услуги

 • Можност за задолжување на магацин преку испратница без пари и дополнителна обработка на цени од фактура

 • Можност за печатење на една излезна фактура со избор на ставки од повеќе претходно изработени испратници

 • Класификација на материјали и услуги која се користи во сите извештаи, залихи и пописи.

 • Обработка на рабат во продавница со автоматска нивелација на задолжението

 • Можност за автоматска изработка на повратница (програмот ги нуди документите со кои робата била primena/izdadena)

 • Можност за отфрлување состојки од рецепт при книжење на документи

 • Обработка на пописи со кусоци и вишоци

 • Печатење на декларации/налепки за секој артикал

  Интереси на шефови на сметководство

 • Можност за контролиран трансфер на податоците од материјално во финансии

 • Вграден систем за хиерархија и контролиран достап до податоци зависно од овластувањата на операторот

 • Голем избор на критериуми по кој се врши доделувањето на конта на залиха

 • Можност за креирање на сопствени модели на контирање за секоја комбинација од документ + намена

 • Можност за избор на методи на издавање на робата: фифо, лифо, најскап, најефтин и автоматска обработка на отстапување од просечни цени

 • Корекција на цени во влезни документи со автоматско рекалкулирање на сите документи кои потекнуваат од нив

Интереси на директори

 • Комерцијални извештаи за топ продажба по артикли, комерцијалисти , фирми

 • Тренд анализа на набавка и продажба по месеци

Изборот на документи кои одговараат на работењето на фирмата го врши корисникот:

 

Приемница (влезна фактура од добавувач)*

ПЛТ магацин (праќање роба од магацин во продавн.)*

УЦД прием (влезна фактура од увоз)

ПЛТ магацин (праќање роба од магацин во продавн.)*

Спроводница / требување

ПЛТ фирма (директен влез на роба во продавница)*

Спроводница калкулација со прод. цени

Нивелација на цена во продавница

Испратница-фактура од магацин*

Фискална сметка од продавница

Шпедитерска испратница-фактура

Дневен пазар од продавница*

Преработница

Фактура од продавница

Производство по рецепти

Транзит (влезна и излезна фактура истовремено )

Нарачка

Попис, кусок, вишок

Утрошок по рецепти

Прием на деривати

Дневен пазар од ресторан по рецепти

Испорака и фактура за деривати

Фактура од ресторан по рецепти

Калкулација на деривати со акциза

Профактура

 

 • Документите со * имаат дополнителна опција повратница.

 • Сите документи имаат опција намена која овозможува нивна поделба по основи кои корисникот сам ги дефинира.

 • Во сите влезни документи и излезни документи кои имаат продажба има опција за рабат

 • За сите документи може да се испечати калкулација со конта или обичен документ за примо-предавање на роба, а за продажните и фактура.

  Список на прегледи кои се добиваат од апликацијата:

 

Промет

 • за еден материјал

 • FIFO/LIFO

 • промет за конто

 • промет за налог

 • промет по артикал

 • евиденција за трговија

  Реализација

 • по документ

 • по материјали

 • по услуги

 • за фирма

 • тотали

 • по групи материјали/услуги

Состојба

 • залиха

 • количински

 • вредносно

 • за еден материјал

 • лагер листа

 • рок ма минување

 • изминат рок

Топ продажба

 • по артикли

 • по купувачи

 • по комерцијалисти

Графичка анализа

 • набавка/продажба

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress